Klauzula Informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej
„RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Development Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000405808,
  NIP: 522-29-93-010, REGON: 145928304, zwana dalej „Administratorem”.
 2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacją praw
  z tym związanych, może się Pani/Pan skontaktować:

  1. drogą elektroniczna: na adres rodo@akademiadevelopment.pl, w temacie wiadomości
   wpisując „Akademia Development dane osobowe”,
  2. listownie: Akademia Development sp. z o.o., ul Jutrzenki 135, Warszawa, z dopiskiem „RODO”.

W powyżej wskazany sposób może się Pani/Pan skontaktować w celu realizacji swoich praw lub w celu wycofania zgody na
przetwarzanie danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez Akademia Development sp. z
   o.o. oraz Spółek z grupy Akademia Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z Akademia Development
   sp. z o.o., na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego produktów lub usług, co stanowi prawnie
   uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. przesyłania informacji handlowej lub marketingowej przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych lub środków
   komunikacji elektronicznej dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Akademia Development sp. z
   o.o. oraz Spółek z grupy Akademia Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z Akademia Development
   sp. z o.o., na podstawie zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji (w tym bieżącej komunikacji także w celu umówienia spotkań)
   dotyczącej ofert, usług lub produktów oferowanych przez Akademia Development sp. z o.o. oraz Spółek z
   grupy Akademia Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z Akademia Development sp. z o.o. co
   stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f
   RODO).
  5. podjęcia na Pani/Pana żądnie działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług
   nabywanych od Akademia Development sp. z o.o. oraz Spółek z grupy Akademia Development tj. podmiotów
   związanych kapitałowo z Akademia Development sp. z o.o., (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  6. wykonania umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Akademia Development sp. z o.o. oraz Spółek
   z grupy Akademia Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z Akademia Development sp. z o.o.,
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  7. prowadzenia zestawień, analiz statystycznych, raportów lub badań marketingowych, co stanowi prawnie
   uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
   RODO),
  9. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, wewnętrznej administracji procesów biznesowych i
   administracyjnych realizowanych przez Akademia Development sp. z o.o. oraz Spółek z grupy Akademia
   Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z Akademia Development sp. z o.o.,
   na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze,
   co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
   ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. podmioty wspierające Administratora lub świadczące usługi na rzecz Administratora w tym w
   szczególności usługi w zakresie obsługi technicznej i informatycznej, telekomunikacyjne,
   marketingowe, ubezpieczeniowe, kurierskie, administrowania nieruchomościami oraz inne podmioty
   obsługujące inwestycje, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych,
  3. kancelarie prawne obsługujące Administratora,
  4. kancelaria notarialne,
  5. banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze,
  6. podmioty audytowe, doradcze lub konsultingowe, w zakresie realizowanym przez te podmiotu usług
   na rzecz Administratora,
  7. spółki z grupy Akademia Development tj. podmioty związane kapitałowo z Akademia Development sp.
   z o.o.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały
  zebrane tj.:

  1. w celach marketingu bezpośredniego do czasu złożenia sprzeciwu,
  2. w celach przesyłania informacji handlowych do czasu wycofania zgody,
  3. w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich
   działań;
  4. w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  5. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny
   do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo; żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na
  zasadach i w przypadkach przewidzianych
  w przepisach RODO.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji prawnie
  uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
  sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a ponadto o
  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach
  marketingu bezpośredniego.
 6. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przysługuje
  Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wycofanie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne
  do realizacji wyżej wymienionych celów. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub
  usług oraz prowadzenia korespondencji w zakresie tych produktów lub usług oferowanych przez Akademia
  Development sp. z o.o. oraz Spółek z grupy Akademia Development tj. podmiotów związanych kapitałowo z
  Akademia Development sp. z o.o., lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, także w
  zakresie informacji o Pana/Pani aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu
  informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y.
  Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny
  sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.